Algemene Voorwaarden

Inleiding


In deze algemene voorwaarden wordt beschreven welke richtlijnen, normen en waarden An Illustration hanteert in contact en omgang met haar klanten, verder te noemen afnemer. Dingen die bij wet geregeld zijn kan je vinden op www.rijksoverheid.nl, dingen waarvan je als afnemer van An Illustration van op de hoogte moet zijn voordat je akkoord gaat met een overeenkomst, opdracht of boeking van een workshop, vind je in deze voorwaarden. Voordat je je opgeeft voor een workshop of een overeenkomst, opdracht met An Illustration aangaat is het belangrijk om deze voorwaarden goed door te lezen. Door je aan te melden of akkoord te gaan met een overeenkomst, geef je aan de algemene (levering)voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan.


Workshops

– Een workshop boeking is volledig wanneer deze schriftelijk dus via mail of app is
bevestigd door beide partijen. Maximaal een week voor de aanvangsdatum in verband
met voorbereidingen van workshops.

 

– Betaling van de workshop kan contant of via een bankoverschrijving.


– Afmelden van een boeking moet minimaal 24 uur van tevoren (liefst telefonisch of per
mail) doorgegeven zijn, dit geldt voor beide partijen. We kijken dan samen naar een
nieuwe datum. Wanneer de aanmelding helemaal afgelast wordt en de workshop al
betaald is via een bankoverschrijving, wordt het bedrag teruggeboekt naar je rekening
min €15,- administratie kosten.

 

– Afmelding van één of meerdere personen. Wanneer het afgesproken aantal personen
op de dag van de workshop niet aanwezig is, zal er geen geld teruggegeven worden of
in mindering worden gebracht. Tenzij dit 48 uur van tevoren wordt doorgegeven. Dit in
verband met voorbereidingskosten die gemaakt worden.

 

– Betaling via overschrijving moet 48 uur voor aanvang van de workshop bijgeschreven
staan op de rekening van An Illustration.


– Contante betalingen worden op de dag van de workshop zelf betaald.

 

– Geheimhouding. De inhoudelijke informatie en de aanvullende documentatie zijn
auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of
anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van
beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop en materiaal is niet toegestaan.
De afnemer is niet gerechtigd de workshop waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan
An Illustration toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

– De afnemer verplicht zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die
zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan deelnemers
het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

– An Illustration behoudt altijd het recht de workshop inhoudelijk aan te passen en/of
prijzen te wijzigen.


Illustraties


– Voorafgaand aan een opdracht zijn beide partijen verantwoordelijk voor het volledig
maken van de opdracht die nodig is om een passende illustratie te maken. Gemaakte
afspraken worden altijd via mail bevestigd, zodat deze op schrift staan. An Illustration
zorgt voor een mail waarin alle overeengekomen punten beschreven staan en stuurt
deze ter info en controle naar de afnemer.

Zonodig wordt er een contract opgesteld met daarin afspraken over naamsvermeldingen,

eventuele royalty’s en aanbetalingen.


– Afspraken over deadlines en tussendoor illustratie’s leveren worden voor aanvang van
de opdracht vastgelegd. De afnemer zorgt ervoor dat eventuele tussentijdse aanpassing
tijdig doorgegeven wordt zodat de deadline gehaald kan worden. Gebeurt dit niet dan is
de afnemer verantwoordelijk voor het verschuiven van de deadline. Deze zal dan
worden bepaald door An Illustration in verband met andere werkzaamheden.

 

– An Illustration maakt altijd eerst een schets tekening waarin aanpassingen
aangegeven kunnen worden door de afnemer. Dit kan eenmaal en er kunnen maximaal
3 kleine veranderingen doorgegeven worden per gemaakte illustratie. Na akkoord van
de afnemer wordt de illustratie verder uitgewerkt zoals vanaf dat moment is
afgesproken

.
– Bij het annuleren van een opdracht nadat er gestart is met het maken van illustraties
wordt 50% van het afgesproken bedrag alsnog voldaan door de afnemer. Tenzij er
aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van An Illustration.


– An Illustration kan vragen om naamsvermelding op een illustratie, dit altijd in
overleg met de afnemer.


– Bij tussentijdse aanpassingen in de opdracht (anders dan de afspraken die gemaakt
zijn aan het begin van de opdracht) en meerwerk zal er in overleg een meerprijs worden
afgesproken over de vernieuwde opdracht en werkzaamheden.


– Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, transportkosten en portokosten, tenzij
anders staat aangegeven.

 

– Mocht de afnemer de illustraties vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra
materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan moet hiervoor eerst contact
opgenomen worden met An Illustration om een redelijke vergoeding afspreken.

 

– Indien het anders is afgesproken (schriftelijk) blijven de papieren illustraties eigendom
van An Illustration, deze kunnen tegen meerprijs en in overleg over doeleinden
overgenomen worden.

 

– Wanneer een betaling voldaan moet zijn, staat altijd vermeld op de factuur.

Producten


Producten zijn: Draakje kinderboeken, papierwaren (alle wenskaarten, notitieboeken,
posters), gehaakte knuffels en pakketten


– An Illustration behoudt altijd het recht om producten en prijzen te wijzigen

Detailhandel


– Wanneer een overeenkomst wordt aangegaan met An Illustration, zorgt deze dat de
gemaakte afspraken op papier staan en zijn voorzien van de handtekeningen van beide
partijen.

 

– Gemaakte afspraken worden in deze overeenkomst vastgelegd en zijn, om
misverstanden te voorkomen, altijd op maat.

 

– Producten die worden afgenomen dienen vooraf betaald te worden, tenzij het op
basis consignatie wordt aangegaan. Dan zal An Illustration zorgen voor een
consignatiecontract met daarin de gemaakte afspraken. Ook dit contract wordt in
tweevoud geprint en voorzien van handtekening van beide partijen.

 

– An Illustration is niet aansprakelijk voor beschadigingen/productiefouten aan
producten na levering aan de afnemer. De afnemer dient voor ontvangst de geleverde
producten zelf te controleren. Na ontvangst is het risico voor de afnemer.


Klachtenprocedure


– Heb je een klacht? Neem dan contact op met An Illustration en ik zal mijn best doen
om het probleem op een juiste manier op te lossen. Dit kan door een mail te sturen naar
ankebits@gmail.com of te bellen naar Anke Bits 0636181921.


– Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer niet van de betalingsverplichting.


Aansprakelijkheid

 

– An Illustration is niet aansprakelijk voor beschadiging tijdens vervoer of verzending
per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de
afnemer, An Illustration of derden.

Share This:

0